Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng đáp ứng yêu cầu mới trong phát triển công nghiệp quốc phòng

775  Lượt Xem

tin tức

Là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam, công nhân viên chức, lao động quốc phòng luôn có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trước yêu cầu phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, đòi hỏi phải có giải pháp toàn diện, đồng bộ xây dựng lực lượng quan trọng này.

Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng đáp ứng yêu cầu mới trong phát triển công nghiệp quốc phòng
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 tại
Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Ảnh: qdnd.vn).

Đội ngũ công nhân viên chức (CNVC), lao động quốc phòng (LĐQP) hiện đang lao động sản xuất, công tác trong các cơ sở sản xuất quốc phòng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dù ở đâu, làm việc trên lĩnh vực nào, đội ngũ CNVC, LĐQP cũng luôn giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, nêu cao phẩm chất của người lính thợ - “Bộ đội Cụ Hồ” - vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH,HĐH đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng ngành Công nghiệp quốc phòng (CNQP) hiện đại, đội ngũ CNVC, LĐQP còn một số hạn chế, bất cập. Số cán bộ quản lý giỏi, công nhân có trình độ tay nghề cao, trình độ ngoại ngữ giỏi chưa nhiều. Tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, sự hiểu biết và thực thi pháp luật cũng như sự giác ngộ giai cấp và hiểu biết về chính trị của một bộ phận không nhỏ trong CNVC, LĐQP còn hạn chế, v.v.

Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cách mạng khoa học - công nghệ nói chung, trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng nói riêng tiếp tục phát triển mạnh mẽ,… đang đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc yêu cầu cao. Theo đó, nhiệm vụ phát triển CNQP ngày càng hiện đại rất nặng nề. Đặc biệt lại trong điều kiện chúng ta đẩy mạnh xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại thì yêu cầu phát triển CNQP càng trở nên cấp thiết. Cùng với nhiệm vụ bảo quản, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị hiện có, sản xuất, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hiện đại, đặt ra cho đội ngũ CNVC, LĐQP nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết. Do vậy, chăm lo xây dựng đội ngũ này có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao; tác phong công nghiệp; trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ giỏi,… là nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ, góp phần phát triển CNQP trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Để đạt được mục tiêu yêu cầu này, cần có giải pháp đồng bộ; trong đó, cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm để CNVC, LĐQP hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nền kinh tế thị trường, một số người lao động có biểu hiện “đứng núi này trông núi nọ” và bản thân người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao ở các doanh nghiệp CNQP dễ bị các doanh nghiệp dân sinh mời gọi bằng nhiều chính sách ưu đãi. Vì vậy, CNVC, LĐQP không xác định tốt trách nhiệm, nặng về tính toán lợi ích cá nhân thì dễ ngả theo các doanh nghiệp dân sinh, làm cho doanh nghiệp CNQP thiếu hụt lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Thế nhưng, để người lao động có kỹ năng, kỹ xảo và bản lĩnh chính trị vững vàng, không phải một sớm một chiều, không chỉ có qua đào tạo ở các nhà trường, mà còn có sự trải nghiệm nhất định trong thực tiễn lao động sản xuất ở doanh nghiệp CNQP. Điều đó đặt ra và đòi hỏi các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp sản xuất CNQP, hằng năm, cần xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, học tập chính trị cho CNVC, LĐQP và đoàn viên công đoàn theo quy định của Tổng cục Chính trị và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện các nghị quyết Trung ương Đảng khóa XI, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho CNVC, LĐQP. Đặc biệt, quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Chương trình hành động Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ VIII. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để CNVC, LĐQP nắm vững nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; yêu cầu phát triển CNQP trong thời kỳ mới. Các doanh nghiệp CNQP và tổ chức công đoàn cần thực hiện nghiêm Hướng dẫn 125/HD-CĐQP, ngày 17-3-2014 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trên cơ sở đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng chính trị, tư tưởng, làm cho đội ngũ CNVC, LĐQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi, đề cao tinh thần tự giác học tập, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, giữ vững bản chất, truyền thống của giai cấp công nhân, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, thường xuyên đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ CNVC, LĐQP.Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học - công nghệ quân sự và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CNVC, LĐQP là một tất yếu. Thông qua đó, để đội ngũ này có đủ khả năng, trình độ làm chủ các phương tiện khoa học, kỹ thuật tiên tiến, phục vụ yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển nền CNQP hiện đại; đặc biệt, là những ngành nghề đặc thù phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ CNVC, LĐQP, một mặt, các trung tâm dạy nghề, các nhà trường, đơn vị và doanh nghiệp cần đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo cả về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trình độ ngoại ngữ. Mặt khác, các doanh nghiệp CNQP cần tạo điều kiện và cử cán bộ đi đào tạo ở các trường dân sự ở trong nước và ở nước ngoài những lĩnh vực cần cho sự phát triển của CNQP mà Quân đội chưa có khả năng đào tạo. Đội ngũ CNVC, LĐQP cần tích cực tham gia huấn luyện, đào tạo và tự giác học tập nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tránh tình trạng thụ động, trông chờ, ỷ lại tổ chức dẫn đến thiếu ý thức tự giác học tập, nâng cao trình độ, nhất là học tập đáp ứng trình độ phát triển của khoa học - công nghệ hiện đại và hội nhập quốc tế.

Ba là, tích cực giáo dục thái độ lao động, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho CNVC, LĐQP. Trong những năm qua, đội ngũ CNVC, LĐQP luôn có biến động lớn, số CNVC trong biên chế giảm (4,2%), nhưng số lao động hợp đồng tăng nhanh (85,9%), do đó càng phải coi trọng việc làm này, đồng thời bảo đảm cho đội ngũ công nhân lao động được trẻ hóa, có sức khỏe, trình độ văn hóa và được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Tuy nhiên, công nhân làm việc trong môi trường Quân đội có nhiều đặc thù, đòi hỏi vừa có giác ngộ chính trị, vừa có kỷ luật lao động và trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Việc phát triển CNQP thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước luôn đòi hỏi người lao động phải có thái độ lao động tốt, tác phong lao động công nghiệp. Bởi vậy, tổ chức công đoàn cùng chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải làm cho đội ngũ CNVC, LĐQP nhận thức rõ CNQP là một bộ phận của nền công nghiệp quốc gia, nhưng có yêu cầu đặc thù. Từ đó, làm cho người lao động trong lĩnh vực CNQP luôn thấy rõ trách nhiệm và vinh dự, xác định đúng thái độ và rèn luyện tác phong làm việc khẩn trương, khoa học, lao động có kỹ thuật, có kỷ luật, tự giác, sáng tạo; chống tư tưởng làm bừa, làm ẩu, lãng phí, thiếu tinh thần trách nhiệm, năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động thấp.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ CNVC, LĐQP phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2015, nước ta có nhiều ngày kỷ niệm lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đây là dịp để tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ CNVC, LĐQP hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất, công tác, xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh, phát huy vai trò, chức năng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Để phong trào thi đua mang lại hiệu quả cao, các tổ chức công đoàn phải thực hiện tốt việc đăng ký và phát động phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đi sâu vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong sản xuất, công tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình có ý nghĩa kinh tế - xã hội thiết thực. Đồng thời, gắn phong trào thi đua của tổ chức công đoàn với phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân và các cuộc vận động lớn, tạo sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến vững chắc lề lối, tác phong làm việc, hiệu quả công tác của CNVC, LĐQP. Các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ”, “An toàn lao động, An toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Phát triển kinh tế gia đình”,… cần được nhân rộng và phát huy trong thực tiễn. Cùng với đó, hết sức coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các công trình, sản phẩm tiêu biểu, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ lôi cuốn mọi người học tập và làm theo.

Năm là, luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và môi trường làm việc của đội ngũ CNVC, LĐQP và gia đình họ. Đây là vấn đề cơ bản. Bởi “người ta chẳng thể làm gì nếu cái dạ dày lép kẹp” và cuộc sống “không chỉ có bánh mỳ mà còn có cả hoa hồng” như V.I. Lê-nin đã khẳng định, nhất là lại trong nền kinh tế thị trường. Do vậy, các tổ chức công đoàn trong toàn quân cần thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, việc giao kết hợp đồng lao động, định mức lao động, đảm bảo việc làm, tiền lương, tiền thưởng cùng các chính sách khác theo quy định của Nhà nước và Quân đội. Các doanh nghiệp CNQP cần cử cán bộ công đoàn tham gia các ban, ủy ban, các hội đồng, hội nghị của doanh nghiệp có liên quan đến quyền, trách nhiệm của CNVC, LĐQP, như: Hội đồng tiền lương, thi nâng bậc thợ, thi đua, khen thưởng, bảo hộ lao động, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà cho các đối tượng chính sách, đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, có khó khăn, nhất là dịp lễ, Tết. Các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Một tỉ đồng vì CNVC, LĐQP nghèo”; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn, Nghĩa tình đồng đội”. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động quỹ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng để hỗ trợ gia đình đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập và làm giàu chính đáng.

Các doanh nghiệp CNQP và tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp trên, sẽ thiết thực xây dựng đội ngũ CNVC, LĐQP “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu phát triển nền CNQP hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới.

Đại tá NGUYỄN XUÂN HẢI, Ủy viên Ban Chấp hành TLĐLĐ Việt Nam

Trưởng Ban Công đoàn quốc phòng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?